1. Rekisterinpitäjä
Balanssi Holding Oy LTD

Yhteystiedot:
Balanssi Holding Oy LTD (y-tunnus 2125133-5)
Pisteenpolku 4
03100 Nummela

2. Yhteyshenkilö

Balanssi Holding Oy
Johanna Hellgren
Pisteenpolku 4
03100 Nummela
asiakaspalvelu@balanssiklubit.fi

3. Rekisterin nimi

Balanssi Holding Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Balanssi Holding Oy:ssä seuraavia tarkoituksia varten:

•   Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
•   Tilausten, peruutusten, palautusten sekä reklamaatioiden hoitaminen ja rekisteröinti
•   Laskutus, maksujen valvonta, maksuajan myöntäminen ja perintä
•   Osoitteenmuutosten kirjaaminen
•   Balanssi Holding Oy:n toiminnan kehittämiseen
•   Tilastollisiin tarkoituksiin
•   Kävijätietojen seuranta
•   Konserniin kulloinkin kuuluvien yhteisöjen tavaroiden ja palvelujen markkinointi
•   Konserniin kuuluvien yhteisöjen liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
•   Asiakkaiden kiinnostustietojen käsittely (ml. analysointi) ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
•   Asiakkaiden osto- ja maksukäyttäytymisen seuranta ja analysointi
•   Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

•   asiakastiedot: nimi, syntymävuosi, asiakasnumero, yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten
•   asiakaspalautetiedot: esim. asiakkaiden tyytyväisyystiedot, mielipidekyselyt, kommentit rekisterinpitäjän tuotteista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
•   tilaustiedot: tilaaja- ja saajatiedot, tuote- ja tilaustiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksun suoristus-, maksutapa- ja velkatiedot, perintätiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kielto- ja rajoituskoodit, ostovelvoite- ja ostohyvitystiedot, verkkopalvelussa tarvittavat tiedot sekä reklamaatiotiedot
•   rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
•   muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta).

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muiden Balanssi Holding Oy:n konserniin kuuluvien yhteisöjen henkilörekistereistä (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 6 kohta).

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Suomen Posti Oyj:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjiltä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti muille Balanssi Holding Oy:n konserniin kulloinkin kuuluville yhteisöille ja rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneille yhteisöille sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjille.

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti Balanssi Holding Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut.

Tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla, teknisenä tallenteena tai paperitulosteena.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja salasanoilla.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Balanssi Holding Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Balanssi Holding Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Balanssi Holding Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Balanssi Holding Oy:ssä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Balanssi Holding Oy:lle.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Balanssi Holding Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.


10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Balanssi Holding Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Balanssi Holding Oy:n osoitteeseen.


11. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä Balanssi Holding Oy:ssä, hän voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Balanssi Holding Oy:n osoitteeseen.